Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9566 100%
Nam 7568 79.1%
Nữ 1998 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9566 100%
<15 161 1.7%
15 – 24 234 2.4%
25 - 34 2527 26.4%
35 – 44 4743 49.6%
>45 1901 19.9%