Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 288 100%
Nam 238 82.6%
Nữ 50 17.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 288 100%
<15 2 0.7%
15 – 24 5 1.7%
25 - 34 41 14.2%
35 – 44 175 60.8%
>45 65 22.6%