Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 290 100%
Nam 240 82.8%
Nữ 50 17.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 290 100%
<15 2 0.7%
15 – 24 5 1.7%
25 - 34 42 14.5%
35 – 44 176 60.7%
>45 65 22.4%