Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 297 100%
Nam 245 82.5%
Nữ 52 17.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 297 100%
<15 3 1%
15 – 24 5 1.7%
25 - 34 45 15.2%
35 – 44 176 59.3%
>45 68 22.8%