Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 71 100%
Nam 53 74.6%
Nữ 18 25.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 71 100%
<15 2 2.8%
15 – 24 0 0%
25 - 34 25 35.2%
35 – 44 31 43.7%
>45 13 18.3%