Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 72 100%
Nam 53 73.6%
Nữ 19 26.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 72 100%
<15 3 4.2%
15 – 24 0 0%
25 - 34 26 36.1%
35 – 44 31 43.1%
>45 12 16.6%