Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 52 100%
Nam 36 69.2%
Nữ 16 30.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 52 100%
<15 1 1.9%
15 – 24 0 0%
25 - 34 19 36.5%
35 – 44 23 44.2%
>45 9 17.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 52 100%
Nghiện chích ma tuý 29 55.8%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 1.9%
Mẹ truyền cho con 1 1.9%
Tình dục khác giới 18 34.6%
Khác 3 5.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 52 100%
Hiện đang ở địa phương 37 71.2%
Đi làm ăn xa 10 19.2%
Đi trại 2 3.8%
Chuyển đi nơi khác 3 5.8%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 52 100%
Chưa điều trị 9 17.3%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 41 78.8%
Bỏ trị 1 1.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 2%