Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Nam 36 67.9%
Nữ 17 32.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
<15 2 3.8%
15 – 24 0 0%
25 - 34 20 37.7%
35 – 44 23 43.4%
>45 8 15.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Nghiện chích ma tuý 29 54.7%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 1.9%
Mẹ truyền cho con 2 3.8%
Tình dục khác giới 18 34%
Khác 3 5.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Hiện đang ở địa phương 37 69.8%
Đi làm ăn xa 10 18.9%
Đi trại 2 3.8%
Chuyển đi nơi khác 3 5.7%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 1 1.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Chưa điều trị 8 15.1%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 42 79.2%
Bỏ trị 1 1.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 2 3.8%