Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 19 100%
Nam 17 89.5%
Nữ 2 10.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 19 100%
<15 1 5.3%
15 – 24 0 0%
25 - 34 6 31.6%
35 – 44 8 42.1%
>45 4 21%