Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 284 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 142 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 38 13.4%
Số người nhiễm HIV còn sống 104 36.6%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%