Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 292 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 144 49.3%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 38 13%
Số người nhiễm HIV còn sống 106 36.3%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 4 1.4%