Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 122 100%
Nam 89 73%
Nữ 33 27%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 122 100%
<15 2 1.6%
15 – 24 1 0.8%
25 - 34 22 18%
35 – 44 69 56.6%
>45 28 23%