Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 121 100%
Nam 88 72.7%
Nữ 33 27.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 121 100%
<15 2 1.7%
15 – 24 1 0.8%
25 - 34 21 17.4%
35 – 44 68 56.2%
>45 29 23.9%