Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1836 100%
Nam 1564 85.2%
Nữ 272 14.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1836 100%
<15 15 0.8%
15 – 24 16 0.9%
25 - 34 117 6.4%
35 – 44 1191 64.9%
>45 497 27%