Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1864 100%
Nam 1584 85%
Nữ 280 15%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1864 100%
<15 17 0.9%
15 – 24 17 0.9%
25 - 34 124 6.7%
35 – 44 1202 64.5%
>45 504 27%