Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 892 100%
Nam 669 75%
Nữ 223 25%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 892 100%
<15 15 1.7%
15 – 24 14 1.6%
25 - 34 88 9.9%
35 – 44 581 65.1%
>45 194 21.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 892 100%
Nghiện chích ma tuý 609 68.3%
Phụ nữ bán dâm 9 1%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 13 1.5%
Mẹ truyền cho con 28 3.1%
Tình dục khác giới 184 20.6%
Khác 49 5.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 892 100%
Hiện đang ở địa phương 570 63.9%
Đi làm ăn xa 79 8.9%
Đi trại 112 12.6%
Chuyển đi nơi khác 116 13%
Mất dấu 13 1.5%
Chưa xác định 2 0.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 892 100%
Chưa điều trị 263 29.5%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 585 65.6%
Bỏ trị 30 3.4%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 14 1.5%