Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 7370 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 3680 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 1896 25.7%
Số người nhiễm HIV còn sống 1784 24.2%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 10 0.2%