Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 11 100%
Phác đồ bậc 1 11 100%
Phác đồ bậc 2 0 0%