Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1412 100%
Phác đồ bậc 1 1316 93.2%
Phác đồ bậc 2 96 6.8%