Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 87 100%
Nam 87 100%
Nữ 0 0%