Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1040 100%
Nam 824 79.2%
Nữ 216 20.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1040 100%
<15 10 1%
15 – 24 21 2%
25 - 34 295 28.4%
35 – 44 540 51.9%
>45 174 16.7%