Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1045 100%
Nam 827 79.1%
Nữ 218 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1045 100%
<15 10 1%
15 – 24 21 2%
25 - 34 298 28.5%
35 – 44 542 51.9%
>45 174 16.6%