Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1068 100%
Nam 841 78.7%
Nữ 227 21.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1068 100%
<15 10 0.9%
15 – 24 23 2.2%
25 - 34 308 28.8%
35 – 44 547 51.2%
>45 180 16.9%