Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 366 100%
Nam 289 79%
Nữ 77 21%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 366 100%
<15 1 0.3%
15 – 24 2 0.5%
25 - 34 148 40.4%
35 – 44 164 44.8%
>45 51 14%