Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 368 100%
Nam 291 79.1%
Nữ 77 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 368 100%
<15 1 0.3%
15 – 24 2 0.5%
25 - 34 148 40.2%
35 – 44 166 45.1%
>45 51 13.9%