Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV 0