Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 6 100%
Phác đồ bậc 1 6 100%
Phác đồ bậc 2 0 0%