Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số người nhiễm HIV bắt đầu điều trị HIV trong kỳ báo cáo 68