Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 126 100%
Nam 83 65.9%
Nữ 43 34.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 126 100%
<15 6 4.8%
15 – 24 3 2.4%
25 - 34 39 31%
35 – 44 53 42.1%
>45 25 19.7%