Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Nam 90 66.2%
Nữ 46 33.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
<15 6 4.4%
15 – 24 3 2.2%
25 - 34 43 31.6%
35 – 44 56 41.2%
>45 28 20.6%