Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nam 0 0%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 0 0%
35 – 44 0 0%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Chưa điều trị 0 0%
Đang điều trị 0 0%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 0 0%