Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 97 100%
Nam 58 59.8%
Nữ 39 40.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 97 100%
<15 6 6.2%
15 – 24 3 3.1%
25 - 34 32 33%
35 – 44 39 40.2%
>45 17 17.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 97 100%
Chưa điều trị 6 6.2%
Đang điều trị 86 88.7%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 5 5.1%