Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
Nam 4 80%
Nữ 1 20%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 2 40%
35 – 44 1 20%
>45 2 40%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
Nghiện chích ma tuý 0 0%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 5 100%
Khác 0 0%