Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 95 100%
Nam 57 60%
Nữ 38 40%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 95 100%
<15 6 6.3%
15 – 24 3 3.2%
25 - 34 32 33.7%
35 – 44 38 40%
>45 16 16.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 95 100%
Nghiện chích ma tuý 44 46.3%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 10 10.5%
Mẹ truyền cho con 7 7.4%
Tình dục khác giới 28 29.5%
Khác 6 6.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 95 100%
Hiện đang ở địa phương 74 77.9%
Đi làm ăn xa 16 16.8%
Đi trại 2 2.1%
Chuyển đi nơi khác 3 3.2%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 95 100%
Chưa điều trị 6 6.3%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 84 88.4%
Bỏ trị 3 3.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 2 2.1%