Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 105 100%
Nam 64 61%
Nữ 41 39%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 105 100%
<15 6 5.7%
15 – 24 3 2.9%
25 - 34 36 34.3%
35 – 44 41 39%
>45 19 18.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 105 100%
Nghiện chích ma tuý 45 42.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 10 9.5%
Mẹ truyền cho con 7 6.7%
Tình dục khác giới 37 35.2%
Khác 6 5.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 105 100%
Hiện đang ở địa phương 84 80%
Đi làm ăn xa 16 15.2%
Đi trại 2 1.9%
Chuyển đi nơi khác 3 2.9%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 105 100%
Chưa điều trị 6 5.7%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 94 89.5%
Bỏ trị 3 2.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 2 1.9%