Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 31 100%
Nam 26 83.9%
Nữ 5 16.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 31 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 7 22.6%
35 – 44 15 48.4%
>45 9 29%