Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 504 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 252 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 62 12.3%
Số người nhiễm HIV còn sống 190 37.7%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%