Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 554 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 272 49.1%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 62 11.2%
Số người nhiễm HIV còn sống 210 37.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 10 1.8%