Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 375 100%
Nam 290 77.3%
Nữ 85 22.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 375 100%
<15 11 2.9%
15 – 24 26 6.9%
25 - 34 127 33.9%
35 – 44 160 42.7%
>45 51 13.6%