Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 383 100%
Nam 298 77.8%
Nữ 85 22.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 383 100%
<15 11 2.9%
15 – 24 28 7.3%
25 - 34 131 34.2%
35 – 44 162 42.3%
>45 51 13.3%