Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 410 100%
Nam 321 78.3%
Nữ 89 21.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 410 100%
<15 11 2.7%
15 – 24 36 8.8%
25 - 34 145 35.4%
35 – 44 166 40.5%
>45 52 12.6%