Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 232 100%
Nam 157 67.7%
Nữ 75 32.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 232 100%
<15 10 4.3%
15 – 24 23 9.9%
25 - 34 91 39.2%
35 – 44 92 39.7%
>45 16 6.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 232 100%
Nghiện chích ma tuý 139 59.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 2 0.9%
Mẹ truyền cho con 10 4.3%
Tình dục khác giới 67 28.9%
Khác 14 6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 232 100%
Hiện đang ở địa phương 176 75.9%
Đi làm ăn xa 23 9.9%
Đi trại 19 8.2%
Chuyển đi nơi khác 9 3.9%
Mất dấu 4 1.7%
Chưa xác định 1 0.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 232 100%
Chưa điều trị 20 8.6%
Chờ điều trị 5 2.2%
Đang điều trị 194 83.6%
Bỏ trị 10 4.3%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 3 1.3%