Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 143 100%
Nam 133 93%
Nữ 10 7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 143 100%
<15 1 0.7%
15 – 24 3 2.1%
25 - 34 36 25.2%
35 – 44 68 47.6%
>45 35 24.4%