Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 754 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 375 49.7%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 143 19%
Số người nhiễm HIV còn sống 232 30.8%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 4 0.5%