Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 881 100%
Nam 713 80.9%
Nữ 168 19.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 881 100%
<15 15 1.7%
15 – 24 26 3%
25 - 34 312 35.4%
35 – 44 391 44.4%
>45 137 15.5%