Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 894 100%
Nam 723 80.9%
Nữ 171 19.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 894 100%
<15 15 1.7%
15 – 24 28 3.1%
25 - 34 318 35.6%
35 – 44 395 44.2%
>45 138 15.4%