Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 4 100%
Nam 4 100%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 4 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 25%
25 - 34 0 0%
35 – 44 3 75%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 4 100%
Chưa điều trị 0 0%
Đang điều trị 1 25%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 3 75%