Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 580 100%
Nam 433 74.7%
Nữ 147 25.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 580 100%
<15 12 2.1%
15 – 24 23 4%
25 - 34 247 42.6%
35 – 44 237 40.9%
>45 61 10.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 580 100%
Nghiện chích ma tuý 413 71.2%
Phụ nữ bán dâm 1 0.2%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 12 2.1%
Mẹ truyền cho con 12 2.1%
Tình dục khác giới 132 22.8%
Khác 10 1.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 580 100%
Hiện đang ở địa phương 544 93.8%
Đi làm ăn xa 18 3.1%
Đi trại 7 1.2%
Chuyển đi nơi khác 8 1.4%
Mất dấu 1 0.2%
Chưa xác định 2 0.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 580 100%
Chưa điều trị 25 4.3%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 533 91.9%
Bỏ trị 12 2.1%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 10 1.7%