Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 301 100%
Nam 280 93%
Nữ 21 7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 301 100%
<15 3 1%
15 – 24 3 1%
25 - 34 65 21.6%
35 – 44 154 51.2%
>45 76 25.2%