Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3548 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1762 49.7%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 602 17%
Số người nhiễm HIV còn sống 1160 32.7%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 24 0.6%